Privacy Policy

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Για το Researchers ' Book και τους φορείς που το υποστηρίζουν (Προγράμματα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων)  η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/-ριών και χρηστών της ιστοσελίδας του αποτελεί υψηλή προτεραιότητα.

Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης μας στο οποίο περιγράφονται αναλυτικά η ακολουθούμενη δεοντολογία στην πλατφόρμα μας κάνοντας κλικ εδώ

Για το λόγο αυτό, ακολουθείται η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία αναγνωρίζει το δικαίωμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και διασφαλίζει την εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (ιδίως Κανονισμός 2016/679 και Ν. 3471/2006) .

Εν συντομία, πρέπει να γνωρίζετε ότι τα προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται και διατηρούνται από το Researchers ' Book για τον απαραιτήτως αναγκαίο χρόνο και για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς.

Τυγχάνουν δε, σύννομης και θεμιτής επεξεργασίας με διαφανή τρόπο σύμφωνα πάντα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια αυτών.


Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τις ανάγκες λειτουργίας της παρούσας ιστοσελίδας είναι:


Εργαστήριο ΤΠΕ Ήρων
Ευθ.Κλάδου 5
15772, Ζωγράφου, Αθήνα
τηλ.:+302107484845
email: adavalas@aegean.gr

Το Researchers ' Book μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα πολιτική, με σκοπό την καλύτερη προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ανακοινώνοντας οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση μέσω της ιστοσελίδας του.

Με την πλοήγηση και χρήση της ιστοσελίδας του Researchers ' Book, οι επισκέπτες/-ριες -χρήστες αναγνωρίζουν ότι έχουν διαβάσει, κατανοήσει και ανεπιφύλακτα αποδεχθεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Researchers ' Book κο Αθανάσιο Δαβαλά στο adavalas@aegean.gr


Τι είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα


Είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»), όπως ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ΑΦΜ κ.ά.

Ως ταυτοποιήσιμο ορίζεται το φυσικό πρόσωπο εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως το όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας (διεύθυνση ΙΡ, e-mail κλπ.) ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητά του.

Πληροφορίες που αφορούν νομικά πρόσωπα και ομάδες προσώπων ή πληροφορίες στατιστικού χαρακτήρα, από τις οποίες δεν είναι δυνατή η αναγωγή σε προσδιορισμένο ή προσδιορίσιμο φυσικό πρόσωπο, δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία και εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας.

Τι είναι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση σε τρίτους, διάδοση, συσχέτιση, συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή προσωπικών δεδομένων.


Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα/ GDPR

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αφορά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το Researchers ' Book  επεξεργάζεται στο πλαίσιο λειτουργίας των ηλεκτρονικών σελίδων του.

Ως «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα» νοείται κάθε πληροφορία σχετικά με εσάς, η οποία μπορεί να σας ταυτοποιήσει, ή να οδηγήσει στην ταυτοποίησή σας.

Η ιστοσελίδα του Researchers ' Book είναι πλήρως συμμορφωμένη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 679/2016 ή ΓΚΠΔ.

 Συγκεκριμένα τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο.

Τα δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς.

Ειδικότερα, το Researchers ' Book επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα, όπως ονοματεπώνυμο , e-mail, διεύθυνση, κατόπιν ρητής συγκατάθεσής σας με σκοπό την ενημέρωσή σας για τη δράση του Researchers ' Book και την απάντηση σε ερωτήματά σας σχετικά με τη δράση του Researchers ' Book .

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας στη χρήση προσωπικών δεδομένων όπως το email, με την αποστολή email στο adavalas@aegean.gr

Περαιτέρω επεξεργασία μπορεί να υπάρξει μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης ή βελτίωσης των υπηρεσιών του.

Τα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν αρχικά συλλεγεί.

Παράλληλα, παρέχονται πάντα τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού ή φορητότητας, εναντίωσης και αντίρρησης στους χρήστες όπως αυτά προβλέπονται από τον ΓΚΠΔ, μέσω της επικοινωνίας στο email: adavalas@aegean.gr.

Το Researchers ' Book δε μεταφέρει και δε δημοσιοποιεί προσωπικά στοιχεία των χρηστών/επισκεπτών των ηλεκτρονικών του σελίδων σε τρίτους, εκτός εάν

α) υπάρχει ρητή συγκατάθεση επισκεπτών για την καθοιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών τους στοιχείων,

ή β) στις περιπτώσεις που η δημοσιοποίηση επιβάλλεται από ρητή διάταξη νόμου.

Γενικότερα, τα στοιχεία που συλλέγονται από τους χρήστες των ηλεκτρονικών σελίδων και εντύπων του Researchers ' Book δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους και με κανένα τρόπο δεν δημοσιοποιούνται ή αποτελούν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Το Researchers ' Book και οι προαναφερθείς φορείς που το υποστηρίζουν  είναι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία η πλατφόρμα επεξεργάζεται στο πλαίσιο λειτουργίας των ηλεκτρονικών του σελίδων, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται από το σκοπό επεξεργασίας.

Για την ενάσκηση των δικαιωμάτων του κάθε χρήστης θα μπορεί να επικοινωνεί στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση adavalas@aegean.gr

Στην περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από την χρήση των δεδομένων σας από εμάς ή από την απάντησή μας στην άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, δικαιούστε να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή.

Εκδηλώσεις: 

Κατά την εγγραφή σας στην πλατφόρμα , οι φορείς συλλέγουν  τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα που αναγράφονται στη φόρμα εγγραφής,  τα οποία θεωρούνται ουσιώδη για την αποστολή ενημερωτικού υλικού και την εν γένει πραγματοποίηση των σκοπών του και προκειμένου να σας απαντήσουμε ή επικοινωνήσουμε μαζί σας μεμονωμένα. 

Μερικά από τα προσωπικά σας δεδομένα (φωτογραφίες και οπτικοακουστικό υλικό) ενδέχεται να δημοσιευτούν κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της εκδήλωσης στο πλαίσιο των δράσεων προώθησης του Researchers ' Book .

Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με αυτή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλώ να ενημερώσετε τον υπεύθυνο επικοινωνίας για την εκδήλωση.

Δικτυακός τόπος και μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Η χρήση του Δικτυακού Τόπου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης γίνεται αποκλειστικά και μόνο για νόμιμους σκοπούς.

Σύνδεσμοι

Ο Δικτυακός μας τόπος δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (links), ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη/χρήση των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ούτε και οδηγούν στην ταυτοποίηση του υπολογιστή του με οποιοδήποτε πρόσωπο.

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να αναλύσουμε τη χρήση του Δικτυακού μας Τόπου. Το Google Analytics συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τη χρήση μέσω των cookies. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε cookies για να επικοινωνούμε με την υπηρεσία Facebook, Twitter, Youtube, LinkedIn.

Συνολικά, τα cookies μας βοηθούν να σας παρέχουμε έναν καλύτερο Δικτυακό Τόπο και να παρακολουθούμε την επισκεψιμότητα. Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν μας παρέχουν πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με εσάς, εκτός από τα δεδομένα που επιλέγετε να μοιραστείτε μαζί μας.

Η συλλογή όλων των δεδομένων που εμπίπτουν στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει ο Φορέας μέσω του Δικτυακού Τόπου, τα οποία είτε τα αποστέλλουν κατά περίπτωση οι χρήστες ή συγκεντρώνονται από τους χρήστες, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους Ν. 2472/1997 (με τις τροποποιήσεις του Ν. 3625/2007) και Ν. 3471/2006 για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) 679/2016.

Οι φορείς στην προσπάθεια τους να προωθήσουν τη διαφάνεια και ανοικτότητα και να προασπίσουν τα συμφέροντα του τελικού χρήστη, αναλαμβάνουν να χρησιμοποιούν δίκαιους όρους και γνωστοποιούν στον Διαδικτυακό Τόπο, οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους χρήσης του.

Εάν ένας δικαιούχος πνευματικών δικαιωμάτων εντοπίσει, στον Δικτυακό Τόπο παράνομα δημοσιευμένο υλικό, το οποίο

α) δεν καλύπτεται από κάποιον περιορισμό ή άλλη εξαίρεση σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας

και

β) για τη χρήση του οποίου δεν έχει δοθεί η σχετική άδεια, ο ως άνω δικαιούχος παρακαλείται να επικοινωνήσει γραπτώς με τον Φορέα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση adavalas@aegean.gr

Στο βαθμό που επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία και δεδομένης της φύσης και της έκτασης του Διαδικτύου υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, το Researchers ' Book δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία τυχόν υποστεί ο χρήστης των σελίδων, επιλογών και περιεχομένων των σελίδων στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του.

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων του Researchers ' Book συνεπάγεται και από αυτήν τεκμαίρεται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών.Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων


H νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η συγκατάθεση κατά την επίσκεψη του παρόντος διαδικτυακού τόπου του σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από cookies και το έννομο συμφέρον του Researchers ' Book 

Το Researchers ' Book συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/-ριών και χρηστών αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της εκπλήρωσης των σκοπών και λειτουργιών του και ακριβέστερα για την εξυπηρέτηση της επικοινωνίας μαζί σας και για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο των σκοπών & στόχων λειτουργίας του.

Ουδεμία περαιτέρω επεξεργασία, προώθηση ή ανταλλαγή γίνεται στα δεδομένα αυτά, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεσή σας.

Αποδέκτες των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/-ριών και χρηστών της ιστοσελίδας μας δεν διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες. Τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο από τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο στελέχη των φορεών που το υποστηρίζουν ( Προγράμματα Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Εργαστηρίου ΤΠΕ Ήρων)  προκειμένου να εξυπηρετηθεί η επικοινωνία μαζί σας.

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται και διατηρούνται για τον απολύτως απαραίτητο χρόνο για την παροχή των οικείων υπηρεσιών και σύμφωνα με τη δική σας συγκατάθεση και μετά διαγράφονται.

Ασφάλεια δεδομένων

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/-ριών και χρηστών της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούμε μέτρα ασφαλείας δεδομένων για την αποτροπή του κινδύνου απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και κοινοποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών. Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας έχουν μόνο τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο στελέχη του Ερευνητικού Κέντρου, τα οποία έχουν καθήκον τήρησης εχεμύθειας.

Τα δικαιώματα σας

Όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, έχετε τα εξής δικαιώματα:
α) δικαίωμα πρόσβασης, δηλ. το δικαίωμα να πληροφορηθείτε εάν προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία,
β) δικαίωμα διόρθωσης, δηλ. το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,
γ) δικαίωμα διαγραφής, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν,
δ) δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας όταν η ακρίβεια των δεδομένων αμφισβητείται, είναι παράνομη ή για άλλους λόγους
ε) δικαίωμα φορητότητας, δηλ. το δικαίωμα να ζητήσετε να λάβετε τα δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας και
στ) δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εκτός αν υφίστανται επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας.


Για την ενημέρωσή σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων κο Αθανάσιο Δαβαλά στο email adavalas@aegean.gr


Το Researchers ' Book διατηρεί το δικαίωμα κατάρτισης πολιτικής χρέωσης ευλόγου διαχειριστικού κόστους για την ικανοποίηση των ως άνω δικαιωμάτων.

Δικαίωμα καταγγελίας

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679, έχετε το δικαίωμα, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23) και στο τηλέφωνο 2106475600 και φαξ 2106475628 ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας complaints@dpa.gr.

H πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών αποτελεί προυπόθεση για την συμμετοχή και δραστηριοποίηση σας στην πλατφόρμα μας